Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Oferta

10-12-2010

 

Niemodlin, dnia 08 grudnia 2010 r.
IFE 7334-1/10
OFERTA
 
W związku z zamówieniem, którego wartość nie przekracza 14 000 euro, zwracam się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenach gminy Niemodlin, które nie posiadają ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na rok 2011.
Projekty ww. decyzji winny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach wykonawczych, m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę firmy.
2. Przedmiot oferty (określenie przedmiotu robót).
3. Cenę netto (tj. cenę za opracowanie 1 szt. projektu decyzji).
4. Termin realizacji usługi (termin nie powinien być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia zlecenia z kompletem niezbędnych materiałów).
5. Propozycję odbioru zlecenia.
6. Nr uprawnień i nr ewidencyjny z izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów wraz z dokumentem poświadczającym rekomendacje do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
7. Oświadczenie o ilości decyzji wykonanych w 2010 r. wraz z podaniem gminy, dla której były wykonywane.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- rekomendacja, o której mowa w pkt.7,
- wykonanie w 2010r co najmniej 200 projektów decyzji.
 
Oferty należy składać do dnia 20 grudnia 2010 r. drogą elektroniczną na adres: albo faxem – 077/4606260 albo w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 pokój 39 – osoba upoważniona – Ewa Kut – tel. 077/4606295 wew. 230.
 
                       BURMISTRZ
                               /-/
Mirosław Stankiewicz