- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

15-10-2010

Niemodlin, dnia 15 października 2010 r.

IFE 7331-135/10
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji odprowadzającej popłuczyny ze stacji uzdatniania wody do Kanału Magnuszowickiego na terenie: działki nr 291/14 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Gracze oraz działek nr 173/8, 173/7 z k.m.2 w obrębie geodezyjnym Magnuszowice.
 
Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pokój nr 39 w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.
 
W podanym wyżej terminie w sekretariacie Urzędu Miejskiego można składać uwagi wnioski.
 
 
                      Z up. BURMISTRZA
                     /-/
       Bartłomiej Kostrzewa
                      Z-ca BURMISTRZA
 
 
 
 
Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Gracze i Magnuszowice oraz na stronie internetowej.