Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zarządzenie

09-05-2011

PDFzarzadzenie - ogłoszenie Lato 2011 w.III.pdf (167,93KB)

ZARZĄDZENIE Nr III/ 50 /11
BURMISTRZA NIEMODLINA
z dnia 09 maja 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań polegających na:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) .) i art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 


§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań polegających na:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.
zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2. Polecam ogłoszenie o konkursie zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (http://bip.gm-niemodlin.zeto.opole.pl), stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.
 

§ 3

 

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Niemodlina
/-/ Mirosław Stankiewicz

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr III/ 50 / 11
Burmistrza Niemodlina
z dnia 09maja 2011r.


BURMISTRZ NIEMODLINA ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym polegającym na:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących na terenie gminy Niemodlin działalność pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na realizację następujących zadań:
1) organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktyki uzależnień (zwanego w dalszej części ogłoszenia jako „zadanie 1)”,
2) organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujących zdrowy styl życia bez alkoholu i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze (zwanego w dalszej części ogłoszenia jako „zadanie 2”).

Na realizację zadania 1) przeznacza się dotację w łącznej kwocie: 32.000,00 zł.
Na realizację zadania 2) przeznacza się dotację w łącznej kwocie: 3 000,00 zł.

2. Zasady przyznawania dotacji:

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
Od decyzji przyznającej dotację nie przysługuje odwołanie.

Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) zakupy nieruchomości,
d) działalność gospodarczą,
e) działalność polityczną organizacji,
f) działalność inną niż objęta konkursem,
Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.

3. Termin i warunki realizacji zadania:
Zadanie 1)
Termin: od 01 lipca 2011r. do 31 sierpnia 2011 roku.
Miejsce realizacji: kraj Polska.
Beneficjentami zadania mogą być dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych.
Naboru uczestników dokonuje oferent spośród osób wskazanych na wniosek oferenta przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie i dyrektorów szkół gminnych.
Oferent przedstawi ostateczną listę uczestników wypoczynku (potwierdzoną przez w/w podmioty wskazujące uczestników) najpóźniej do dnia rozpoczęcia zadania.
Organizacja wypoczynku musi być zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21.01.1997r. w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego obowiązywania i nadzorowania (Dz.U. z 1977r, nr 12, poz. 67 ze zmianami), w tym w szczególności co do posiadania odpowiednich możliwości kadrowych, lokalowych i organizacyjnych, zapewniających uczestnikom bezpieczeństwo, właściwą opiekę wychowawczą, prawidłowe warunki higieniczno-sanitarne.
Oferent najpóźniej do dnia rozpoczęcia wypoczynku, przedłoży Burmistrzowi Niemodlina uzyskaną zgodę właściwego Kuratora Oświaty dot. spełnienia w/w warunków na realizację zadania.
Ponadto, oferent zapewni uczestnikom realizację odpowiedniego programu profilaktycznego dot. uzależnień od alkoholu i innych substancji uzależniających .
Dopuszcza się składanie ofert wspólnych, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Zadanie 2):
Termin: od 01 czerwca 2011roku do 30 września 2011 roku.
Miejsce realizacji: gmina Niemodlin.
Sposób realizacji: dowolny – z warunkiem umieszczenia hasła imprezy o wydźwięku profilaktycznym w miejscu organizowania.
Informację z przebiegu imprezy należy opublikować na łamach „Pulsu Niemodlina”.
Impreza powinna mieć charakter otwarty.
Oferent powinien zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.

4. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (parter, pokój nr 5), ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 w terminie do 31 maja 2011 roku w zaklejonych kopertach opatrzonych pieczęcią firmową oferenta z dopiskiem :
- na zadanie 1) -„Oferta – wypoczynek letni – profilaktyka”,
- na zadanie 2) „Oferta - impreza profilaktyczna”.
Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
Oferty powinny zawierać informacje, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do ofert należy dołączyć:
- kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru,
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną
z ramienia oferenta,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2010,
- opis obiektu, w którym będą przebywać dzieci i młodzież (lokalizacja, warunki lokalowe, techniczne, sanitarne) – dotyczy zadania 1,
- program profilaktyki uzależnień - dotyczy zadania 1,
- uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje bezpośrednich realizatorów zadań - dotyczy zadania 1,

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego do składania ofert. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji wyjaśnień, co do treści ofert.

Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
• możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
• zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• proponowana jakość wykonania zadnia i kwalifikacji osób bezpośrednio realizujących zadanie,
• planowany wkład rzeczowy i osobowy organizacji w wykonaniu zadania,
• pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji na zadanie 2 będą miały imprezy o charakterze integracyjnym rodzin,
• dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
• przy rozpatrywaniu ofert organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich brały udział w realizacji zadań Gminy Niemodlin, będzie brana pod uwagę ocena wykonanych zadań, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób b rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2011 oraz w roku poprzednim:

W 2011 roku nie realizowano zadań w rodzaju objętym niniejszym konkursem.
W 2010 roku:
- na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży poniesiono koszty
w ramach dotacji – 32 000 zł.
- na organizację jednodniowych imprez w roku 2010 na organizację imprez profilaktycznych udzielono dotacji 2 000 zł.
Burmistrz Niemodlina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

Burmistrz Niemodlina
/ - /Mirosław Stankiewicz