- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Obwieszczenie

11-08-2011

Niemodlin, dnia 09 sierpnia 2011 r.
 

RŚN.6733.10.2011

 

OBWIESZCZENIE

 


Na podstawie art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/n dla budownictwa mieszkaniowego na terenie działek nr 37, 121, 122/1, 122/2, 123 z k.m.2 oraz działki nr 51 z k.m.3 w Wydrowicach.

Z wnioskiem inwestora można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (pokój nr 37 II p.) w godz. 8 – 14 w terminie 14 dni od daty podania powyższej informacji do wiadomości.

W podanym wyżej terminie w biurze podawczym Urzędu Miejskiego można składać uwagi lub wnioski.


z up. BURMISTRZA
/-/
Halina Grębowiec
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami


Zawiadomienie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń we wsi Wydrowice oraz na stronie internetowej.