- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

21-02-2012

Niemodlin, dnia 17 lutego 2012r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2012r. obejmujące:
1. Wznowienie punktów granicznych,
2. Podział nieruchomości – na dwie i więcej nieruchomości.
Wymienione wyżej rodzaje robót winny być wykonane w następujących terminach liczonych od otrzymania pojedynczego zlecenia na określony rodzaj prac:
Ad. 1 –30 dni,
Ad. 2 – 60 dni.
Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. przedmiot oferty /określenie przedmiotu robót/,
3. zryczałtowaną cenę realizacji usługi obejmującą podatek VAT dla poszczególnych rodzajów robót:
• poz. 1 – cena za 1 punkt i każdy następny,
• poz. 2 – cena podziału za pierwsze 2 działki i za każdą następną,
4. określenie warunków i terminów płatności.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 56.274,40 zł
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 209).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pok. nr 26) w terminie do dnia 6 marca 2012r. do godz. 12°°.
Na kopercie należy umieścić:
• nazwę oferenta,
• napis – Oferta na wykonanie usług geodezyjnych w 2012.
 

DOCusługi geod.oferta -12.doc (22,00KB)