Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zabezpieczenie ratownicze na basenie

16-04-2012

 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(poniżej 14.000 euro tj. aktualnie do 53.746 zł ) na – Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2012.

1.2. Dane Zamawiającego:

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddz. W Niemodlinie Nr konta bankowego: 71 8890 0001 0008 7258 2000 0002 NIP: 9910482101 , REGON: 160384657
Dokładny adres do korespondencji:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin
Telefon – 77 4600124 do korespondencji w sprawie zamówienia mail: biuro@osir-niemodlin.pl
Strona internetowa Zamawiającego: www.niemodlin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje

Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2012.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w Lipnie poprzez dyżury min.7 ratowników WOPR w okresie 09 czerwca – 26.sierpnia 2012, w godz.10.00 – 18.00 Obiekt składa się z 2 niecek basenowych :

1. Basen pływacki o wymiarach 100x40 m,
2. Basen rekreacyjny /kształt owalny/ - brodzik dla dzieci

Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne / Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997r. z późniejszymi zmianami

Do podstawowych obowiązków ratowników należy:
a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać,
d) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych,
e) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać),
f) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu,
g) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych),
h) codzienne kontrolowanie głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby - przesunięcie miejsca kąpieli lub czasowe wyłączenie określonych obszarów kąpieliska z używalności,
i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,
j) bieżące prowadzenie dziennika pracy.

2.3 Wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny zapewnia Zamawiający.

2.4 Proponowany sposób wykonania usługi: Proszę wziąć pod uwagę propozycję cenową w rozbiciu na dni pogody oraz niepogody oraz wykonywania usługi w dni powszednie w mniejszym zakresie godzinowym niż w weekendy. W pierwszym wypadku pełna usługa, w drugim gotowość – opłata minimalna. Istnieje możliwość przygotowania noclegów.

2.5 W ofercie cenowej proszę określić stawkę godzinową wykonania usługi ( w rozbiciu na funkcje np. ratownik starszy, młodszy) proponowaną przez oferenta- co będzie stanowiło podstawę dla porównania ofert !!! Określamy również cenę całej usługi.


2.6 Zaleca się, aby wykonawca zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

2.7 Zawartość dokumentów ofertowych
Zestaw materiałów ofertowych obejmuje:
2.7.1 Koncepcje wykonania usługi
2.7.2 Wzór oferty
2.7.3 Załącznik Nr1

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie : 09 czerwca - 26 sierpnia 2012


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

4.2.1 W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 wymagane jest:

a) dysponowanie ratownikami, nie mniej niż 7( siedem) osób , posiadającymi wymagane uprawnienia, potwierdzone posiadaniem książeczki ratownika WOPR z aktualnymi wpisami, tj. posiadają stopień ratownika uprawniający do pełnienia obowiązków ratownika na pływalniach i kąpieliskach.
b) wykazanie się wykonywaniem podobnych usług w zakresie ratownictwa wodnego, poprzez udokumentowanie np. stosownych umów, wpisów do książeczek WOPR, zaświadczeń itd
c) wypełnieniem załącznika nr 1 wskazując w nim osoby z uprawnieniami, które będą wykonywały usługę

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Dyrektor OSiR Pan Krzysztof Kubiak tel. 668855115

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

7.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

7.2 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi
następujące dokumenty:

a) Koncepcje wykonania usługi
b) Oferta sporządzona wg załączonego wzoru,
c) Formularz Nr 1
7.3 Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: „
Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym OSiR Niemodlin w sezonie letnim 2012


8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Ofertę należy złożyć w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Reymonta 11, 49-100 Niemodlin w sekretariacie w godz. urzędowania tj. 8.00-15.00 lub mailem do dnia 27.04.2012 r.
8.2 Oferty zostaną otwarte w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Niemodlinie, ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin w dniu 30.04.2012

9. Wybór Oferenta

9.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową( def. określone art. 632 K.C.) musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

9.2 . Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania ewentualnej umowy.

9.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą stawkę godzinową oraz najniższą cenę wykonania całej usługi i spełni oczekiwania zamawiającego.


10. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

10.1 Po otwarciu ofert zamawiający zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę w terminie do 14 dni, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

10.2 Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia i podpisania przez niego umowy

10.3 Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę do 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy

 

Dyrektor OSiR

Mgr. Krzysztof Kubiak