- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

12-10-2012

 Niemodlin, dnia 11 października 2012 r.

 


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina ogłasza, że w budżecie Gminy Niemodlin zostało przeznaczonych 20,- tys. zł na dotacje celowe, na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko.

Dofinansowaniem może być objęta budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane w terminie do 30 października 2012 r.
Wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia winien zawierać:
1) potwierdzenie aktualnego prawa do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę na cele budowlane,
2) numer działki nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie,
3) określenie budynku, którego dotyczy planowane przedsięwzięcie,
4) informację o rodzaju instalowanej aparatury lub o zastosowanej technologii,
5) datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
6) w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowane przedsięwzięcie określone w § 1, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli na jego realizację,
7) oświadczenie wnioskodawcy, że przedsięwzięcie nie korzysta z dofinansowania
z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu - p. nr 35, telefon: 77 4606 295 w. 209
lub e-mail: rolnictwo@niemodlin.pl.