Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

09-05-2013

Niemodlin, dnia 06.05.2013r.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
.

 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niemodlinie:
1) Uchwały XXXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z pasem technologicznym po 35 m od osi linii w obie strony w miejscowościach: Sarny Wielkie, Magnuszowice,
2) Uchwały Nr XXXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miasta Niemodlin w jego granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin w terminie do dnia 03.06.2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz

 

Niemodlin, dnia 06.05.2013r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj.:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław, na podstawie Uchwały XXXVIII/230/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013 r. Obszar projektowanego planu przebiega w miejscowościach Magnuszowice i Sarny Wielkie i obejmuje teren projektowanej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław wraz z pasem technologicznym po 35m od osi linii w obie strony,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miasta Niemodlina w jego granicach administracyjnych, na podstawie uchwały Nr XXXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 lutego 2013r.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pokój nr 37.
Wnioski należy składać do dnia 03.06.2013 r.
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49- 100 Niemodlin lub ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w godzinach otwarcia Urzędu,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Wniosek - na podstawie art. 39 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” na adres: Urzędu Miejskiego Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Niemodlina.

Burmistrz Niemodlina
Mirosław Stankiewicz