- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie

19-09-2012

P R Z Y P O M N I E N I E

dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku uiszczenia trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2012r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Przypomina się, że stosownie do postanowień art.111 1 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do wniesienia do dnia 30 września 2012r. trzeciej raty opłaty za korzystanie w 2012r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin
44 - 88901079 – 0009 – 4009 - 2006 – 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2012 r.

W przypadku niedokonania opłaty w podanym terminie zezwolenie wygaśnie, a z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych można będzie wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu (art.18 ust. 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości... ).

Uwaga: Termin płatności, o którym mowa wyżej, upływa w dniu wolnym od pracy a dokonanie zapłaty w dniu następnym, tj. 1 października br. spowoduje bezwzględne wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.