- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zaproszenie do złożenia ofert na usługi geodezyjne

08-01-2014

Niemodlin, dnia 7 stycznia 2014r.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2014r. obejmujące:
1. Wznowienie punktów granicznych,
2. Podział nieruchomości – na dwie i więcej nieruchomości.
Wymienione wyżej rodzaje robót winny być wykonane w następujących terminach liczonych od otrzymania pojedynczego zlecenia na określony rodzaj prac:
Ad. 1 –30 dni,
Ad. 2 – 90 dni.
Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. przedmiot oferty /określenie przedmiotu robót/,
3. zryczałtowaną cenę realizacji usługi obejmującą podatek VAT dla poszczególnych rodzajów robót:
poz. 1 – cena za 1 punkt i każdy następny,
poz. 2 – cena podziału za pierwsze 2 działki i za każdą następną,
4. określenie warunków i terminów płatności.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 59.148,60 zł
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 222).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich - pokój nr 5, w terminie do dnia 22 stycznia 2014r. do godz. 14°°.
Na kopercie należy umieścić:
nazwę oferenta,
napis – Oferta na wykonanie usług geodezyjnych w 2014.

 

 


…………………………… ……..…………..,dn……………………

……………………………

……………………………

 

 

Burmistrz Niemodlina


O F E R T A
na wykonanie usług geodezyjnych w 2014 roku

Oferujemy wykonanie usług geodezyjnych za następujące ceny ( brutto ):

1. Wznowienie punktów granicznych.
- wznowienie pierwszego punktu granicznego ………………zł,
- wznowienie każdego następnego punktu granicznego . . . . . . zł za 1 pkt
2. Podział nieruchomości – na dwie i więcej nieruchomości
- podział nieruchomości na dwie działki ………………zł,
- podział nieruchomości za każda następną działkę powyżej dwóch
działek ……………. zł.

Za wykonane usługi płatność należy dokonywać w terminie ………dni od
dnia przekazania faktury wraz z materiałami na konto : ………………….
……………………………………………………………………………..

 

……………………………
Podpis


Załącznikiem do niniejszej oferty jest kserokopia uprawnień geodezyjnych.