Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2014 roku

08-01-2014

Niemodlin, dnia 7 stycznia 2014r.


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2014 roku na terenie miasta
i gminy Niemodlin (z ewentualną inwentaryzacją częściową budynków),
tj. wykonywanie jednej z następujących prac:
1. wycena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, z inwentaryzacją kondygnacji, na której znajduje się lokal i pomieszczenia przynależne, wykonywane na potrzeby wydania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wpisu do KW,
2. wycena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bez inwentaryzacji,
3. wycena nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
4. wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym lub mieszkalnym,
5. wycena garażu, budynku gospodarczego wraz z wyceną gruntu,
6. wycena działki gruntu do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (bądź dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste),
7. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych,
8. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 59.148,60 zł
Termin wykonania zadania – 2 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia (zlecenie jednorazowe obejmować będzie maksymalnie 5 nieruchomości).
W przypadku wyceny lokalu: dwa tygodnie na sporządzenie inwentaryzacji
i przygotowanie dokumentacji do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz dwa tygodnie na sporządzenie wyceny lokalu.
Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 222).
Oferty należy składać w terminie do 22 stycznia 2014r. do godz. 14°° w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie - pokój nr 5, z napisem „Oferta - wycena nieruchomości”.

 


 

 


`` ..........................., dnia .....................
 

Nazwa i adres
Firmy (wykonawcy)
 

Burmistrz Niemodlina

O F E R T A

na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w roku 2014 na terenie miasta i gminy Niemodlin z ewentualną inwentaryzacją częściową budynków.

1.Oferujemy wykonanie prac na następujących zasadach:
cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu ogłoszenia wynosi brutto:
za wycenę lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (z inwentaryzacją kondygnacji, na której znajduje się lokal i pomieszczenia przynależne wykonywane na potrzeby wydania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wpisu do KW) - .................... zł, słownie: ...............................................,
za wycenę lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (bez inwentaryzacji) - .................... zł, słownie..................................................
za wycenę nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym lub bezprzetargowym - ...........................zł, słownie: .................................
za wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym lub mieszkalnym ............................... zł, słownie: ...............................................
za wycenę garażu, budynku gospodarczego wraz z wyceną gruntu - ..................zł, słownie: ........................................................,
za wycenę działki gruntu do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (bądź dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste) - .............................. zł, słownie: ..................................................
za wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych - .....................zł, słownie: .........................................................
za wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich - .......................zł,
słownie: …………………………………….
Za wykonane usługi płatność należy dokonywać w terminie ................. dni od daty przekazania faktury wraz z materiałami na konto: ...........................................................
...........................................................................................................................................
Załącznikiem do niniejszej oferty jest kserokopia posiadanych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

......................................
podpis