Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

09-04-2014

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Niemodlinie uchwały Nr LIII/321/14 z dnia 30.01.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego wsi Michałówek i Grodziec uchwalonego uchwałą Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 72 poz.2229).
Zmiana planu dotyczy obszaru położonego w Michałówku i Grodźcu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin w terminie do dnia 5 maja 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Niemodlina
 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Niemodlina

 
Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaję do publicznej wiadomości, o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, tj.: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego wsi Michałówek i Grodziec uchwalonego uchwałą Nr XXXI/247/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29.09.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 72 poz.2229), dotyczącego obszaru położonego w Michałówku i Grodźcu oznaczonego na rysunku planu symbolem RU1, zabudowanych fermami drobiu stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Niemodlinie Nr LIII/321/14 z dnia 30.01.2014 r.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pokój nr 37.
Wnioski należy składać do dnia 5 maja 2014 r.
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin lub ustnie do protokołu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w godzinach otwarcia Urzędu,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Wniosek - na podstawie art.39 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” na adres: e.kut@niemodlin.pl

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Niemodlina.

Burmistrz Niemodlina