- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Karta Dużej Rodziny

21-07-2014

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci.   
 
Karta jest przyznawana:    
•    rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony,    
•    dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do 18 roku życia,    
•    dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenia nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenia nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
•    dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
•    dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej lub pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny, niezależnie od dochodu.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wniosek o wydanie karty można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie (pok. Nr 9, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37) lub pobrać ze strony internetowej: www.rodzina.gov.pl – zakładka duża rodzina.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty, w szczególności:
1)  w przypadku rodzica i małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku co najmniej trojga dzieci,
2)  w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4)  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Liczba firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Szczegółowy katalog oferowanych zniżek dostępny jest na stronie internetowej:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Szczegółowe informacje o Karcie Dużej Rodziny dostępne są na stronie internetowej: 
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny