Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - podstawowe informacje na temat zmian

20-12-2012

 

Szanowni Mieszkańcy,
Od 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa ta wprowadza z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad będzie to, że Gmina z dniem 1 lipca 2013 roku stanie się podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązanym do zorganizowania ich odbioru, transportu i zagospodarowania. W zamian za świadczenie wyżej wymienionych usług właściciele nieruchomości będą wnosić do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
O wysokości opłat decyduje Rada Miejska i będą one jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia deklaracji w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej. Deklaracja będzie podstawą do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a opłata ta będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne.
Również w drodze uchwały Gmina ustala sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami.

Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą zawierali umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. Gmina uczyni to za nich. To Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów, tzn. będzie odbierał od właścicieli nieruchomości odpady komunalne niesegregowane i zebrane selektywnie (posegregowane).


Co zatem zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oznaczają dla mieszkańca?
Po pierwsze,
brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym Gmina. Właściciele nieruchomości powinni rozwiązać dotychczasowe umowy na odbiór odpadów z firmami wywozowymi, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.
Po drugie, będą stosowane niższe opłaty za odpady segregowane niż za odpady niesegregowane, opłacalna więc będzie segregacja odpadów.
Po trzecie, gospodarowanie odpadami w sposób niezgodny z przepisami ustawy ( np. wywóz śmieci do lasu) nie będzie skutkowało zmniejszeniem wysokości należnej Gminie opłaty. Wszystkie odpady zostaną odebrane przez Gminę. Nie będzie potrzeby „robienia” dzikich wysypisk śmieci.

Kto nie odczuje zmian?

Nie ulegną zmianie zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych, np. szkoły, urzędy, przedsiębiorstwa, hotele, sklepy. Ich właściciele nadal będą zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów.
W imieniu właścicieli mieszkań w budynkach wielolokalowych deklarację
o wysokości opłaty będą składali zarządcy bądź administratorzy nieruchomości.

Reasumując:

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek:
1. Wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne.
2.Złożyć w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel samodzielnie wyliczy wysokość opłaty na podstawie warunków określonych uchwałą Rady Miejskiej.
3. Wnosić do kasy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na jego konto bankowe opłatę za gospodarowanie przez Gminę odpadami komunalnymi. Opłatę należało będzie wnosić bez oczekiwania na rachunek bądź wezwanie do zapłaty (podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości). Opłata będzie wnoszona w terminach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

O szczegółach nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, Mieszkańcy Gminy Niemodlin dowiedzą się podczas prowadzonej przez Gminę kampanii informacyjno – edukacyjnej - od stycznia 2013 roku.


Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Niemodlinie na sesji w dniu 12 grudnia 2012 roku:

 1. PDFUchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.pdf (71,07KB)
 2. PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług ....pdf (31,49KB)
 3. PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty ....pdf (26,89KB)
 4. PDFUchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ....pdf (26,37KB)
 5. PDFUchwała w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty ....pdf (46,29KB)
 

Podstawowe akty prawne, regulujące gospodarowanie odpadami - do wglądu:

PDFUstawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.pdf (177,00KB) 
PDFUstawa o odpadach.pdf (452,75KB)
PDFUstawa o ochronie środowiska.pdf (1,07MB)
PDFUstawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.pdf (690,22KB)
 

Link do strony Ministerstwa Środowiska:

www.mos.gov.pl/artykul/4438_obowiazujace/16811_obowiazujace.html