- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Nabór do programu "Ciepłe mieszkanie"

27-10-2023

W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Gmina Niemodlin w terminie do 30 listopada 2023 r. przyjmuje deklaracje woli przystąpienia do programu.

Złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach projektu. Dofinansowaniu będą podlegać inwestycje, które zostaną zrealizowane po zawarciu pisemnej umowy z Gminą Niemodlin.

 

Celem programu jest:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych.

 

Program skierowany jest do:

Osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wynikający z:

 • prawa własności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • lub najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie dla osób fizycznych obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe  służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego na :

 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne
 • podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła

wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła można dodatkowo:

 •  wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 •  wykonać wentylację mechaniczną,
 •  wymienić okna i drzwi,
 •  wykonać dokumentację projektową.

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych obejmować będzie:

 • audyt energetyczny
 • dokumentacja projektowa
 • ekspertyzy
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze-woda
 • pompa ciepła powietrze-powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa ( przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) dotyczy budynków, które nie są podłączone do sieci dystrybucji gazu.
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne

wraz z wymianą nieefektywnego źródła ciepła można dodatkowo:

 • wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • wykonać mikroinstalację fotowoltaiczna
 • wykonać wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • wymienić okna i drzwi
 • ocieplić przegrody budowlane

Wysokość dofinansowania dla osób fizycznych

POZIOM DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI

Podstawowy

Dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł rocznie

 

do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podwyższony

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:

1 894 zł w gosp. wieloosobowym,

2 651 zł w gosp. jednoosobowym,

do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż  27 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Najwyższy

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty:

1090 zł w gosp. wieloosobowym,

1526 zł w gosp. jednoosobowym 1

 

do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

1 ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wysokość dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych

 

 

Kompleksowa termomodernizacja z wyminą źródła ciepła

 

do 60%  ≥ 350 000 zł;

 

 

Kompleksowa termomodernizacja z wyminą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

do 60%  ≥ 360 000 zł;

Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła

do 60%  ≥ 150 000 zł;

 

Wszystkie dodatkowe pytania  dotyczące Programu Ciepłe Mieszkanie można kierować do pracowników Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II piętro pokój nr 39, lub telefonicznie 77 40 25 331.

Druk deklaracji woli przystąpienia do projektu dostępny do pobrania poniżej lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Koszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla osób fizycznych: PDFKoszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla osób fizycznych załącznik nr 1.pdf (198,25KB) , DOCXKoszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla osób fizycznych załącznik nr 1.docx (51,75KB)

2. Koszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla wspólnot mieszkaniowych: PDFKoszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla wspólnot mieszkaniowych załącznik nr 1a.pdf (236,75KB) , DOCXKoszty kwalifikowane oraz wymagania techniczne dla wspólnot mieszkaniowych załącznik nr 1a.docx (90,30KB)

3. Deklaracja przystąpienia do projektu dla osób fizycznych: PDFDeklaracja przystąpienia do projektu dla osób fizycznych- załącznik nr 3.pdf (325,78KB) , DOCXDeklaracja przystąpienia do projektu dla osób fizycznych- załącznik nr 3.docx (77,97KB)