Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wyjaśnienia dotyczące nowych zasad gospodarki odpadami

13-03-2013

Szanowni Mieszkańcy Gminy Niemodlin !
W związku z szeregiem wątpliwości dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami, a także listem protestacyjnym przeciwko przyjętym w Gminie Niemodlin „uchwałom śmieciowym”, jak również po przeprowadzeniu zorganizowanych przez Urząd Miejski w Niemodlinie cyklu spotkań z mieszkańcami poświęconych tej problematyce informujemy, że w dalszym ciągu Burmistrz i Radni Rady Miejskiej pracują nad udoskonaleniem przyjętego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Niemodlin, który zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r.
Z informacji uzyskanych od Państwa wynika, że najczęstszymi postulatami dotyczącymi nowych zasad gospodarki odpadami są:
- wprowadzenie niższych stawek za odbiór odpadów,
- zmiana sposobu uiszczania opłaty z kwartalnej na miesięczną,
- zapewnienie mieszkańcom pojemników na odbiór odpadów i ich dezynfekcję,
- zwolnienie z obowiązku segregacji odpadów kuchennych i zielonych w przypadku osób posiadających kompostowniki,
- zastosowanie ulg dla rodzin wielodzietnych.
Wszystkie powyższe postulaty będą mogły zostać uwzględnione poprzez zmianę stosownych uchwał. Wprowadzenie niższej stawki za odbiór odpadów będzie możliwe po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Przewidujemy, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w kwietniu 2013r.

Szanowni Mieszkańcy !

Od 1 lipca 2013r., zgodnie z ustawą Sejmu, właścicielem odpadów komunalnych na terenie całego kraju staną się gminy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda gmina będzie ponosiła koszty:
1.odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2. stworzenia i administrowania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (to wyznaczone miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli za darmo dostarczać we własnym zakresie odpady uciążliwe ze względu na ich wielkość m.in. wielkogabarytowe, złom, opony, ilość m.in. gruz, gałęzie, trawa lub właściwości np. odpady niebezpieczne),
3. administrowania systemem.
Ponadto gminy zostały zobowiązane do segregacji odpadów komunalnych,
w szczególności: plastiku, makulatury, metali, szkła, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego oraz odpadów biodegradowalnych (odpady zielone i odpady kuchenne). Niewystarczająca segregacja będzie skutkowała karami finansowymi, które zapłaci gmina, a faktycznie jej mieszkańcy. Nie chcemy i nie możemy do tego dopuścić, stąd prośba do Państwa o zrozumienie konieczności segregowania odpadów.
Gmina, jako właściciel odpadów komunalnych, będzie zobowiązana do odbioru wszystkich śmieci od mieszkańców. Dlatego uchylanie się od ponoszenia opłaty będzie skutkowało koniecznością wszczęcia przez gminę procedury egzekucyjnej.
Zgodnie z przepisami ustawy mieszkańcy gminy są również zobowiązani do złożenia deklaracji. Prosimy o poprawne i zgodne ze stanem faktycznym jej wypełnianie i niezwłoczne przekazanie do Urzędu Miejskiego. W przypadku niezłożenia deklaracji, zostaną wydane decyzje administracyjne, w których określona zostanie stawka za wywóz odpadów.
W naszym wspólnym interesie jest, aby system objął wszystkich mieszkańców Gminy Niemodlin.
W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami pragniemy wyraźnie podkreślić - system gospodarki odpadami ma się samofinansować - co oznacza, że gmina nie może zarabiać na gospodarce odpadami i wydawać środków pozyskanych z opłaty śmieciowej np. na oświatę czy pomoc społeczną. Nie może również dopłacać do gospodarki odpadami.
Wprowadzone przez Sejm przepisy dotyczące gospodarki odpadami nie są doskonałe, mimo zmian jakie miały miejsce w miesiącu lutym. Zmiany te umożliwiają gminom dokonanie korekt systemu gospodarki odpadami na bardziej przyjazny dla obywateli. Należy przy tym zwrócić uwagę, że to na samorządy gminne w całym kraju przerzucono odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami. To na samorządach gminnych skupia się dzisiaj niezadowolenie mieszkańców spowodowane „rewolucją śmieciową”. Na tym tle również w Naszej Gminie pojawiają się protesty mieszkańców. Dlatego też dziękujemy wszystkim osobom, które rozumiejąc rolę samorządu gminnego w konstruktywny sposób wniosły swoje uwagi do powstającego systemu gospodarowania odpadami w Naszej Gminie. Wszystkie Państwa uwagi, wnioski i postulaty są wnikliwie analizowane. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się wypracować optymalny model gospodarki odpadami na terenie Gminy Niemodlin. Wszystkim nam powinno zależeć, aby stworzyć taki system gospodarowania odpadami, który nie będzie dotkliwy dla mieszkańców, a zarazem skutecznie wyeliminuje problem podrzutów śmieci i zanieczyszczania środowiska. Warto przypomnieć, że co roku Nasza Gmina i Lasy Państwowe wydają dziesiątki tysięcy złotych na likwidację dzikich wysypisk.
Ewentualne pytania związane z gospodarką odpadami prosimy kierować do Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Niemodlinie: email: odpadykomunalne@niemodlin.pl, telefon: 46 06 295 w. 221, jak również poprzez stworzoną na stronie www.niemodlin.pl zakładkę pn. „Czysta Gmina Niemodlin”.


Radni Rady Miejskiej                                                 Burmistrz Niemodlina

Mariusz Nieckarz                                                        Mirosław Stankiewicz
Zenon Kulczyński
Danuta Unijewska
Stanisław Janiak
Czesław Paszkowski
Barbara Wydra
Zofia Osijewska
Bartłomiej Walków
Mirosław Dec
Monika Słodkowska
Grzegorz Zawałka
Zbigniew Weber
Bartosz Wajman
Krzysztof Bunia
Wiesław Pogonowski