- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

INFORMACJE DLA NGO

25-03-2024

1. II edycja programu grantowego "Odpowiedzialni Społecznie"

Nabór od 10.02.2024 do 31.12.2024 23:59

Celem głównym Programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy: 

1) oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych;
2) wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce;
3) realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce;
4) przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski;
5) poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
6) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej;
7) reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,
b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

Terminy: Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga!
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej: .
Więcej: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-odpowiedzialni-spolecznie#cn

 

2. Polska Dziś i Jutro - II edycja

Projekt realizowany jest przez Fundację Totalizatora Sportowego. Skupia się on na promowaniu polskiej kultury i podtrzymywaniu tradycji narodowej. Jednocześnie poszukuje nowoczesnych środków wyrazu postaw patriotycznych. Celem programu jest również ochrona wielowiekowego dziedzictwa polskiej historii i kultury.

Program „Polska dziś i jutro” skierowany jest do podmiotów, którym bliskie są ww. wartości i których działalność skierowana jest właśnie na wspieranie kultury narodowej. Szczególny nacisk kładziemy na wsparcie projektów  poszukujących możliwości nowych form wychowania patriotycznego.

Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

 • promowanie polskiej kultury i historii – w tym wybranych zagadnień kulturowo-historycznych budujących wiedzę na temat Polski i Polaków;
 • propagowanie dziedzictwa narodowego z naciskiem na szczególne, przełomowe, historyczne wydarzenia i znaczące postacie, które zostaną przedstawione w atrakcyjnej formie;
 • poszerzanie wiedzy i świadomości narodowej oraz obywatelskiej – poprzez realizację zadań zarówno podtrzymujących tradycję narodową, jak i w sposób nieszablonowy, promujący i przedstawiający patriotyzm w ujęciu nowoczesnym i dynamicznym;
 • łączenie tradycji kulturowej i historycznej z nowoczesnością. Poszukiwanie możliwości kreacji nowych form wychowania patriotycznego;
 • ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz wykorzystanie jego wartości w rozwoju zarówno lokalnych społeczności, jak i całego społeczeństwa;
 • podtrzymywanie pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski, budowanie szacunku i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo narodowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby pielęgnowania i podjęcia ochrony;
 • kształtowanie oraz promowanie postaw patriotycznych i świadomości, jak także budowanie własnej tożsamości narodowej i obywatelskiej.

Terminy: Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga! Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej: 
Więcej: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-polska-dzis-i-jutro-quot#cnt

 

3. Wsparcie statutowe dla kół gospodyń wiejskich na 2024 rok

Od 25 marca 2024 r. do 30.09.2024 r. koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich będą mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa.

Wysokość wsparcia jest tradycyjnie uzależniona od liczby członków kół: 8 tys. zł otrzymają liczące nie więcej niż 30 osób; o 9 tys. zł będą się mogły ubiegać te składające się z od 31 do 75 osób; w przypadku jeszcze liczniejszych dofinansowanie wyniesie 10 tys. zł. Na ten cel przewidziano 120 mln zł.

Nabór będą prowadzić biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ostatni dzień na złożenie wniosku to, tak jak w poprzednich latach, 30 września. W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać z dostarczeniem dokumentów.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy zostanie udostępniony na stronie ARiMR z dniem rozpoczęcia naboru wniosków pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy12

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Więcej: https://www.gov.pl/

 

4. Z Kobietami-Patriotkami - II edycja

Program "Z Kobietami-Patriotkami" to autorski program Fundacji Totalizatora Sportowego. Główna idea, jaka przyświeca tej inicjatywie to przywracanie pamięci o zasłużonych kobietach w dziejach Polski. Ten wielki rozdział historii jest wciąż nieodpowiednio zagospodarowany.

Promocja polskiej historii jest dla Fundacji jednym z kluczowych wyzwań. Zależy nam na kształtowaniu i wzmacnianiu patriotycznych postaw a także wspieraniu inicjatyw przypominających o wydarzeniach i postaciach, które ukształtowały przez stulecia nasz naród. Szczególną rolę w tej bogatej, często trudnej historii odegrały kobiety. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy program grantowy, którego celem jest wspieranie projektów nawiązujących do dokonań Polek-Patriotek. Zachęcamy organizacje, placówki i instytucje do wspólnych działań w tym obszarze.

Co chcemy osiągnąć?

Do głównych celów Programu należy kształtowanie i promowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez:

•    propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne;
•    zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości poprzez podkreślenie sylwetek zasłużonych Polek;
•    promowanie dziedzictwa historycznego oraz wiedzy na temat bohaterek narodowych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym;
•    ukazanie historii kobiet jako cennego źródła wartości i wzorców;
•    uwzględnienie obecności kobiet w sferze kreowania i odczuwania tożsamości narodowej;

•    budowanie wiedzy historycznej przez pryzmat doznań i doświadczeń kobiet, a także z perspektywy kobiet jako twórczyń narracji opowiadających o przeszłości
•    zachowanie i popularyzacja pamięci historycznej na temat wkładu zasłużonych działaczek wojennych w rozwój Polski;

•   budowanie oraz upowszechnienie wiedzy z zakresu polskiej historii i kultury (ze szczególnym uwzględnieniem działalności i zasług kobiet) w sposób nieszablonowy oraz nowatorski i/lub innowacyjny, umożliwiający kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych, a także wykorzystujący twórczy potencjał uczestników.

Uwaga! Szczególnie pod uwagę będą brane wnioski od lokalnych organizacji działających w obszarze polskiej kultury i historii. 

Terminy: Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok. 

Uwaga! Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej: 
Więcej: https://www.fundacja.totalizator.pl/nasze-programy/program-quot-z-kobietami-patriotkami-quot#cnt

 

5. Jak przygotować i podpisać sprawozdanie finansowe NGO w 2024 r. [instrukcja]

Organizacja pozarządowa, prowadząca pełną księgowość, ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy. Nie ma znaczenia, czy ta organizacja prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Nie ma znaczenia, także i to, czy w ogóle była aktywna w poprzednim roku, czy miała jakieś przychody, koszty. Jeśli stowarzyszenie, fundacja, OSP, klub sportowy prowadziły księgowość pełną, to sporządzają sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten realizuje w odpowiednim terminie i formie. W 2024 r. sprawozdania sporządza się, podpisuje i wysyła elektronicznie. Opisujemy krok po kroku, jak to zrobić.

Wzór

Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości: https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-organizacji-pozarzadowej

Podpisy

Od 2022 roku możliwe są dwa sposoby podpisania sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej: 

 • sposób pierwszy - sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz wszyscy członkowie zarządu. 
 • sposób drugi - sprawozdanie finansowe podpisuje osoba sporządzająca (czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy) oraz jedna osoba z zarządu. Pozostałe osoby wchodzące w skład zarządu składają oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.

Terminy sprawozdawcze

Terminy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania i wysyłania sprawozdań w 2024 są następujące: 

 • standardowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
 • standardowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca
 • standardowy termin wysłania sprawozdania finansowego (15 dni od zatwierdzenia sprawozdania) – najpóźniej do 15 lipca

Więcej: https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-i-podpisac-sprawozdanie-finansowe-ngo-w-2024-r-instrukcja?nws_funds=3b74ea3e-18b6-41c9-88f5-418d994d48d0%20

 

6. Jak poznać potrzeby społeczności? Zacznij od pytań! Badania ankietowe z pomocą sztucznej inteligencji

Jednym z najważniejszych wyzwań organizacji społecznych jest dostosowywanie działań do dynamicznie zmieniających się potrzeb odbiorców i odbiorczyń. Dlatego dziś podpowiadamy, jak z pomocą prostych ankiet i wsparcia sztucznej inteligencji, np. ChatGPT, możemy głębiej zrozumieć i efektywniej odpowiadać na potrzeby społeczności.

Warsztaty, na które nikt nie przyszedł

Wymyślasz świetne warsztaty z zaawansowanych technik oddechowych dla młodzieży. Mocno wierzysz w ten temat, ponieważ raporty wskazują, że młodzi ludzie mają ogromny problem ze stresem. Intensywnie promujesz swoje wydarzenie i… nikt nie przychodzi. Dlaczego? Czy promocja nie zadziałała? Pojawił się błąd w dacie? W tym przypadku okazało się, że większa część grupy docelowej warsztatu zupełnie nie znała technik oddechowych, nie wiedziała, jak udział w warsztacie pomoże im ze stresem. Dodatkowo warsztat zaplanowany był na piątek wieczorem, kiedy młode osoby spotykają się na mieście lub na wieczór z grami planszowymi.

Czy można było zapobiec tej sytuacji?

Dlaczego warto poznawać potrzeby odbiorców?

Może wydawać się, że działając w organizacji pozarządowej, doskonale znamy potrzeby naszych odbiorców i odbiorczyń oraz wiemy, na jakie problemy odpowiadają nasze działania. A może to tylko nasze przypuszczenia? W otoczeniu organizacji z czasem pojawiają się nowe osoby, w kraju i na świecie zachodzą ciągłe zmiany, zmieniają się też ludzie i ich oczekiwania.

Zamiast zakładać z góry, lepiej dowiedzieć się u źródła, zapytać osoby z otoczenia organizacji, czego aktualnie potrzebują, jakie mają zdanie, przyzwyczajenia i przemyślenia. Dzięki temu nasze działania będą miały podstawę i potwierdzenie, a my zmiejszymy ryzyko, że nikt nie przyjdzie na warsztaty… Odpowiedzi mogą wyznaczyć też nowe ścieżki działania i przynieść nowe pomysły.

Ankieta – proste narzędzie do zbierania potrzeb

Oczywiście istnieje wiele sposobów na odkrywanie potrzeb, od czytania raportów, przez indywidualne rozmowy, grupy fokusowe czy warsztaty. Na początku jednak chciałabym zaproponować Wam przeprowadzenie prostej ankiety. Jest to przystępna, krótka i elastyczna forma, łatwa do wypełnienia w dowolnym momencie. 

Kiedy warto użyć ankiety?

 • Kiedy chcemy zebrać informację zwrotną dotyczącą działań, narzędzia np. warsztatów, wydarzenia, strony internetowej, systemu do składania wniosków. Zapytajmy wtedy o opinię i dotychczasowe doświadczenia. Co było dobre, a co można jeszcze poprawić? Czego brakuje, a co było problematyczne? W ten sposób damy także przestrzeń na pomysły, które ma nasz odbiorca.
 • Kiedy chcemy wprowadzić coś nowego np. nowy cykl warsztatów, nowy produkt czy usługę – skupiamy się wtedy na odkrywaniu bolączek, marzeń i aspiracji, pytamy o przyzwyczajenia i dotychczasowe sposoby działania.
 • Kiedy chcemy podsumować dłuższe działanie oraz sięgnąć po inspirację na przyszłość – świetnym przykładem jest ankieta blogowa, którą przesyłamy co roku naszym czytelnikom i czytelniczkom. Dzięki temu wiemy na przykład, jakich treści chcecie więcej.

Jak stworzyć ankietę z pomocą ChatGPT?  Więcej dowiesz się: https://publicystyka.ngo.pl/jak-poznac-potrzeby-spolecznosci-zacznij-od-pytan-badania-ankietowe-z-pomoca-sztucznej-inteligencji?nws_funds=3b74ea3e-18b6-41c9-88f5-418d994d48d0

 

7. Obowiązek sporządzenia deklaracji CIT 8

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie księgowości podatkowej - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

Standardowy termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – 31 marca. Ponieważ 31 marca to w tym roku niedziela wielkanocna, na wysyłkę deklaracji mamy jeszcze dodatkowe dwa dni - możemy to zrobić najpóźniej 2 kwietnia 2024 r.