- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przypomnienie o uiszczeniu drugiej raty opłaty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

19-04-2024

Treść informacji: DOCprzypomnienie o opłacie drugiej raty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.doc (38,50KB) , PDFPrzypomnienie o opłacie drugiej raty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (372,42KB)

 

P R Z Y P O M N I E N I E

Przedsiębiorco prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych pamiętaj
o obowiązku uiszczeniu drugiej raty opłaty za korzystanie w 2024 r.
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

    Przedsiębiorco jeśli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku, jesteś zobowiązany do wniesienia drugiej raty opłaty za korzystanie w 2024 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2024r [1].

W związku z powyższym należy wpłacić drugą ratę opłaty na konto Urzędu Miejskiego w Niemodlinie – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin  44 – 8890 - 1079 –  0009 – 4009 - 2006 – 0001.

Przedsiębiorco jeśli nie uiścisz należnej opłaty do 31 maja 2024r. wówczas możesz uiścić tę opłatę w dodatkowym terminie do
30 czerwca 2024 r., jednak powiększoną o dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty rocznej.[2]

Zezwolenie wygaśnie w dniu 1 lipca 2024 roku, jeżeli nie spełnisz powyższych warunków. Wtedy możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o jego wygaśnięciu.

Przedsiębiorco pamiętaj, że prowadząc sprzedaż napojów alkoholowych jesteś zobowiązany również w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu Twój punkt sprzedaży, w napoje alkoholowe odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty.


[1] Art.111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 ze zm.).

[2] Art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023r. poz. 2151 ze zm.).