- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zrealizowano kolejny projekt

23-09-2010

Gmina Niemodlin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie realizował w 2010 r. projekt pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do 23 osób nieaktywnych zawodowo (w tym kobiety i mężczyźni), w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających bez pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główny cel projektu to zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn, głównie z terenów wiejskich (12 osób), poprzez nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Cel główny projektu realizowano poprzez rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie motywacji do działania, podniesienia poczucia własnej wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu beneficjenci otrzymali poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie:
- trening umiejętności psychospołecznych – ukończyło 23 osoby,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – ukończyło 23 osoby,
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem – ukończyły 23 osoby,
- autoprezentacja – ukończyło 21 osób,
Wszyscy beneficjenci ukończyli przeprowadzone kursy oraz szkolenia zawodowe:
- kurs prawa jazdy kat. B – ukończyło 21 osób,
- szkoła rodzica – ukończyło 22 osoby,
- akademia sprzedawcy – ukończyło 23 osoby,
- kurs florysta – bukieciarz – ukończyło 15 osób.
21 października 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Czas przemian”, w której udział wzięli beneficjenci ostateczni, zaproszeni goście oraz pracownicy tutejszego OPS zaangażowani w realizację projektu a także inne osoby, które pomagały i wspierały realizatorów projektu.
Beneficjentom zostały wręczone certyfikaty o ukończeniu szkoleń i kursów potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.


Opracował: Koordynator projektu
Dorota Seredyka - Pałka 

DOCXOgłoszenie dotyczące podsumowania realizacji projektu 2010 r...docx (51,79KB)

DOCXZdjęcia - Akademia sprzedawcy..docx (1,05MB)

DOCXZdjęcia - Kurs Florysta - bukieciarz i autoprezentacja..docx (3,25MB)

DOCXZdjęcia - Kurs prawa jazdy kat. B...docx (982,01KB)

DOCXZdjęcia - Szkoła Rodzica..docx (982,87KB)

DOCXZdjęcia -Konferencja podsumowująca realizację projektu w 2010 r...docx (1,22MB)

DOCXZdjęcia -Trening umiejętności psychospołecznych i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym..docx (1,97MB)