- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Budowa kanalizacji w Gminie Niemodlin

06-12-2010

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH ZLEWNI RZEKI NYSY KŁODZKIEJ ORAZ OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU „BORY NIEMODLINSKIE” – BUDOWA KANALIZACJISANITARNEJ W NIEMODLINIE. ETAP V.

 
 
  • Wartość projektu: 3 642 755,95 zł
  • Wkład własny: 801 406,31 zł
  • Dofinansowanie: 2 841 349,64 zł
  • Realizacja: listopad 2009 – październik 2010 r.
 
Problemem gminy jest niski stopień skanalizowania gminy wynoszący, o prawie 2% niższy od powiatu i prawie o połowę niższy niż w województwie. Tylko dwie miejscowości: Niemodlin i Gracze posiadają zbiorcza kanalizacje sanitarna, co stanowi zaspokojenie potrzeb w 32,3% ogółu ludności gminy. W pozostałych miejscowościach gospodarka ściekami polega na indywidualnym zbieraniu ścieków w przydomowych zbiornikach bezodpływowych (szambach), a następnie odpłatnym wywożeniu wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach. Taki sposób gospodarki ściekami jest uciążliwy dla lokalnych społeczności i jest powodem niekontrolowanego wypływu strumieni ścieków zarówno do gruntu jak i do wód powierzchniowych. Zanieczyszczeniu ulegają wody rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej. Aktualna czystość wód Ścinawy Niemodlińskiej w zakresie zawartości azotanów, azotynów i fosforanów jest niepokojąca. Dzięki realizacji projektu poprawi sie czystość wód Ścinawy Niemodlińskiej, zwłaszcza w zakresie zawartości azotanów, azotynów i fosforanów. Główne przyczyny przedostawania sie ścieków do gruntu to nieszczelne zbiorniki wykonane głównie z kręgów betonowych, oraz nielegalne wylewanie ścieków w miejscach przypadkowych. Prowadzi to w konsekwencji do zanieczyszczenia środowiska wodnego i gruntowego oraz stałego pogarszania jego wskaźników jakościowych. Konieczne zatem jest podjecie działań służących uporządkowaniu gospodarki wodno- ściekowej. Z tego wynika potrzeba realizacji projektu, który umożliwi prowadzenie racjonalnej i kontrolowanej.
gospodarki ściekami sanitarnymi, a w konsekwencji spowoduje wyeliminowanie źródeł potencjalnych zanieczyszczeń środowiska ściekami sanitarnymi na obszarze objętym projektem, wyróżniającym sie m.in. zwarta zabudowa oraz walorami środowiskowymi związanymi z ochrona istniejących w nich elementów przyrodniczych.
 
Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości stanu środowiska obszaru Gminy Niemodlin, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunalnych odprowadzanych do wód i gleby.
Cele szczegółowe to:
1. Poprawa stanu infrastruktury w zakresie odprowadzania ścieków na terenie miasta Niemodlin.
2. Poprawa warunków bytowych mieszkańców objętych Projektem oraz wzrost atrakcyjności
gospodarczej.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie siec kanalizacyjna o całkowitej długości 8643 mb, w tym kolektory sanitarne o długości 5212 mb odcinki łączące przyłącze z głównymi kolektorami - 2375 m oraz przyłącza 1056 m.
 
Projekt realizowany jest na obszarze aglomeracji o wielkości 7893 RLM, wyznaczonej Rozp. Nr 0151/P/41/05 Wojewody Opolskiego z dnia 27.10.2005r.
 

Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektu: 1 353 osób w tym 69 przedsiębiorstw. Bardzo ważne jest zwłaszcza skanalizowanie ul. Opolskie, gdzie koncentrowane są podmioty gospodarcze.